آدرس:ابتداي جاده محمد شهر بعد از مترو نرسيده به زيرگذر ميدان تره بار

تلفن تماس:

026-32754656