آدرس پارکینگ : کرج ، مهرشهر ،امام زاده طاهر

ساعات استفاده 7 الی 23