شهرداری منطقه شش کرج

بهشتی - حصارک - خیابان ولی عصر - جنب اداره بازرگانی

تلفن:02634516362

02634526040