آدرس: كرج- خیابان درختی- رو به روی سه راه تهران- مجتمع آفتاب

سانس های استخر آفتاب البرز:

سانس بانوان استخر آفتاب البرز: شنبه و دوشنبه از ساعت 10 الی 18، چهارشنبه از ساعت 10 الی 15:45، رورهای فرد از ساعت 9 الی 13 

سانس آقایان استخر آفتاب البرز: روزهای زوج از ساعت 19 الی 23، روزهای فرد از ساعت 15 الی 23، جمعه و روزهای تعطیل از ساعت 15 الی 23

تلفن تماس:

026-34233849-34233845