آدرس: کرج -میانجاده ،خیابان عدل ،جنب پاساژ صدف-مجموعه ورزشی مهتاب

تلفن تماس:

026-34579472