آدرس: كرج- عظیمیه- خیابان مطهری- بلوار موذن (نبوت)- بعد از خیابان بوعلی غربی

سانس های استخر دانشگاه هنر کرج:

سانس بانوان استخر و تراس آفتاب استخر دانشگاه هنر کرج: روزهای زوج بانوان از ساعت 14:30 الی 19، جمعه از ساعت 9 الی 14

سانس آقایان استخر دانشگاه هنر کرج: روزهای فرد از ساعت 14:30 الی 22:30 و جمعه ها از ساعت 17 الی 22:30

تلفن تماس:

  32537020- 026-32537010