شهرداری منطقه چهار کرج

مهرشهر - بلوار امام خمینی - بلوار چهار باندی - نبش خیابان 112 شرقی - بلوار شهرداری

تلفن: 02633402001