کوره قدیمی گچ پزی در گچسر

این بنا متعلق به دوره قاجاریه می باشد