کاخ گچسر رضا شاهی

در سال 1317 همزمان با احداث تونل کندوان، رضاشاه در این آبادی خوش آب و هوا کاخی ظریف برای خود ساخت تا ضمن اقامت در آن بتواند از نزدیک، شاهد فعالیت ساخت تونل باشد. همچنین در جوار این کاخ، هتلی نیز برای اقامت مهندسین سازنده تونل احداث شد. کاخ رضاشاهی گچسر با گچبریها و شومینه های زیبا تزئین شده، سقف آن بیش از سه متر ارتفاع دارد و پنجره های بلند آن چشم انداز زیبایی را به وجود آورده اند.