بیمارستان و زایشگاه حضرت علی (ع) کرج

آدرس: خیابان چالوس- سه راه رسالت (عظیمیه)- بیمارستان و زایشگاه حضرت علی (ع) کرج

بخش های بیمارستان:

بخش نوزادان - جراحی زنان - پست پارتوم - اطفال

اتاق عمل - پست پارتوم - لیبر - زایمان - مامایی - تحت نظر اورژانس

درمانگاه اطفال - اورژانس - درمانگاه داخلی - درمانگاه زنان و زایمان - عمومی - جراحی عمومی - شنوایی سنجی

داروخانه - آزمایشگاه طبی - رادیولوژی - الکتروکاردیوگرافی - نوارگوش - اسپیرومتری - nst

تلفن:

02632527576
02632527575