بیمارستان کمالی کرج

آدرس: کرج – خیابان شهید بهشتی – میدان شهدا – خیابان کمالی

بخش های بیمارستان : بخش های  تخصصی زنان و زایمان - درمانگاه اطفال - درمانگاه داخلی - درمانگاه جراحی عمومی - روانپزشکی - تغذیه - درمانگاهENT - درمانگاه قلب - درمانگاه انکولوزی - شنوائی سنجی - درمانگاه ارتوپدی - درمانگاه ارولوژی - ژنتیک - درمانگاه اورژانس

زنان - بخش نوزادان - 1 NICU - بخش ICU - جراحی عمومی - ارولوژی - داخلی - پست پارتوم - - nicu2

تلفن:02632222021

02632223021