آدرس:كرج طالقانی جنوبی نرسيده به چهار راه هفت تير خيابان بعثت روبروی دبيرستان شهدا