شهرداری منطقه یازده کرج

آدرس: بلوار مدرس - روبروی پمپ بنزین شروان - ساختمان شهرداری

تلفن: 02632316901

02632319604