آدرس: کرج - میدان سپاه - کانون ورزشی شهید سبحانی

رشته های:فوتسال-فوتبال-هند بال-کشتی-والیبال-تکواندو

تلفن تماس:

026-3582213

وب سایت:

moghavematalborz.ir