آدرس:کرج -حصارک - بلواربهشتی - نرسیده به بلوارخوارزمی