کسانی که از تعرفه ها استفاده می کنند آگهی آنها در صفحه اول قرار می گیرد